chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 16-03-2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021, đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước, chính vì vậy công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được quan tâm, sẽ góp phần giúp cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp.

http://stp.thanhhoa.gov.vn/wp-content/uploads/2021/02/1.jpg

Người dân đón mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Hà Nội ngày 05/01/1946. (Ảnh tư liệu)

Trên cơ sở Chỉ thị số 55/CT-TU ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 22 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các cấp, các ngành chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử, ngày bầu cử theo tiến độ từng giai đoạn, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân.

 Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cuộc bầu cử tới cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tham mưu Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 263/KH- HĐ ngày 11 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử như:

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

- Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, nhất là thành công Đại hội Đại biểu đã toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đất nước ta sau 35 năm đổi mới, tỉnh Hậu Giang 17 năm thành lập, đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid - 19 của năm 2020.

- Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 45-CT/TW; Chỉ thị số 02/CT-TTg); các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp, như Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14; Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14; Nghị quyết số 1186/NQ-UBTVQH14), Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW), Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp...

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

- Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện...); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

- Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Tham mưu Hội đồng xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, biên soạn và in ấn tờ gấp tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường truyền thông về PBGDPL, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

-Tuyên truyền bầu cử cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật để thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình, tự mình đi bầu cử; chọn những người có đức, có tài xứng đáng đại diện cho Nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; bảo đảm đạt kết quả cao, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

- Hướng dẫn các đơn vị triển khai tuyên truyền với các hình thức sáng tạo, phong phú, phù hợp với điều kiện, địa bàn cụ thể; có thể tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tại nơi niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử có các khẩu hiệu tuyên truyền; tăng cường các bài viết về hoạt động bầu cử trên chuyên trang, chuyên mục pháp luật của báo, đài thông qua tìm hiểu cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các hình thức phù hợp khác.

Trên cơ sở Kế hoạch của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn đã chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn để mọi tầng lớp Nhân dân hiểu và sẽ cùng thực hiện.

http://stp.thanhhoa.gov.vn/wp-content/uploads/2021/02/22.jpg

Lời kêu gọi đi bầu cử của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh tư liệu)

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm ủng hộ của Nhân dân chắc rằng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang sẽ thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày một vững mạnh./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 29_KH THI TÌM HIỂU PL VỀ BẦU CỬ ĐBQH, HĐND.pdf_20210316091831.pdf

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 592
Đã truy cập: 156514