chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN 2021-2025

Ngày 14-01-2022 - Lượt xem: 20

Ngày 22/12/2021, Bộ Tài chính ban hành công văn số 14569/BTC-HCSN về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ thuộc Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 81/QĐ-TTg). Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

Về nguồn kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (Chương trình): Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Mục III Điều 1 Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 Thủ tướng Chính phủ.

Về nội dung chi, mức chi thực hiện Chương trình:

Chi tổ chức các diễn đàn kinh doanh và pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tư vấn thông qua thư điện tử, mạng xã hội và ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chi tổ chức các chương trình bồi dưỡng qua phương tiện truyền thông giữa chuyên gia pháp lý với người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; chi xây dựng, điều hành, quản lý diễn đàn hỏi đáp pháp luật về đầu tư, kinh doanh trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Mức chi thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính.

Chi tổ chức các sự kiện, hoạt động truyền thông về Chương trình, cung cấp thông tin về các chính sách, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các đề án, dự án, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, ngành, địa phương và các hình thức khác: Căn cứ nhu cầu và khả năng kinh phí hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa dành cho hoạt động thông tin tuyên truyền, cơ quan triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình theo điểm a Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Mức chi thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính.

Chi tổ chức các chương trình bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Mức chi thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính.

Chi hoạt động tư vấn qua mạng lưới tư vấn viên: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ và Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho các hoạt động của Chương trình thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật và quy định tại Khoản 4, 5 Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ và điểm a Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Khi các văn bản quy định về nội dung, chế độ, chính sách dẫn chiếu để áp dụng tại công văn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế./.

                                                                                                                                     Mai Mãi


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 2
Hôm nay: 1179
Đã truy cập: 2242054