chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Hậu Giang tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngày 27-04-2022 - Lượt xem: 1

Huỳnh Diệu

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, ngày 22 tháng 4 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Theo Kế hoạch thì: Người học các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học Pháp luật tại các trường cao đẳng và đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động.

- Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển được khoảng 50 giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học Pháp luật, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật theo bộ chương trình, tài liệu của Chương trình để trở thành đội ngũ hạt nhân thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Phấn đấu 90 - 100% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị. Bảo đảm nội dung tuyên truyền, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng cơ sở; tập trung vào những vấn đề mà người học, xã hội quan tâm; kết hợp giữa công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm nghề nghiệp cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.

- Phấn đấu 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các trường cao đẳng, trường trung cấp được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật giáo dục nghề nghiệp, các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp nhằm giúp người học nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật;

- Phấn đấu 100% trường cao đẳng, trường trung cấp triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL theo chương trình giáo dục chính khóa kết hợp với hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế tại các cơ quan, đơn vị thi hành pháp luật, cơ quan tư pháp; tích hợp, lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm phù hợp với hoạt động giáo dục chính trị đầu khóa, trong môn học Pháp luật và một số môn học khác theo chương trình đào tạo.

- Triển khai bộ chương trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL theo từng nhóm đối tượng của Chương trình; rà soát chương trình môn học Pháp luật trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp. Công khai nội dung tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên Trang thông tin điện tử Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Phấn đấu 70% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó 100% trường cao đẳng phát huy hiệu quả hoạt động hiện có của thư viện điện tử, tủ sách điện tử và học liệu được số hóa (bài giảng, tài liệu, sách tham khảo); thiết lập diễn đàn trao đổi trực tuyến về tuyên truyền, PBGDPL để phục vụ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu của người học, nhà giáo, viên chức, cán bộ quản lý, người lao động và phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, như sau: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; triển khai thực hiện chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn học Pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện Chương trình.

Tại Kế hoạch nêu trên, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo kế hoạch này. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn mình quản lý hằng năm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và đánh giá công tác PBGDPL cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thuộc cơ sở mình theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 4
Hôm nay: 286
Đã truy cập: 664645