chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

Ngày 16-03-2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

 

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 2658/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Tỉnh năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã.

b) Tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật. Qua việc tổ chức đánh giá, công nhận và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nắm bắt thực trạng, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại trong quản lý, tổ chức thực hiện các tiêu chí và chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. Kết quả chấm điểm, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật chính là kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của cấp xã trên các lĩnh vực: bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ.

c) Cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao cho Sở Tư pháp Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTgThông tư số 07/2017/TT-BTP.

b) Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công cụ thể trách nhiệm chủ trì, phối hợp của cơ quan, tổ chức; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

c) Tiếp tục triển khai, thực hiện toàn diện các nội dung xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn Tỉnh đúng tiến độ và hiệu quả.

d) Gắn trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong xây dựng nông thôn mới.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách về nông thôn mới có liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp triển khai thực hiện các tiêu chí cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các tiêu chí tiếp cận pháp luật gắn với thi hành các luật, văn bản pháp luật có liên quan thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện trên địa bàn Tỉnh và các chỉ tiêu, tiêu chí về thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tủ sách pháp luật theo quy định.

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2021.

- Kết quả, sản phẩm: văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

b) Xây dựng Kế hoạch khảo sát về công tác chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân; đồng thời, đánh giá nhận thức về vị trí, vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật, khả năng tiếp cận, thực hiện pháp luật và nhu cầu tìm hiểu của người dân.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2021.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, Báo cáo kết quả khảo sát.

2. Quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Phổ biến, thông tin, truyền thông liên quan đến các tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí hoặc các hình thức phù hợp về nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chuyên mục, chương trình, phóng sự trên Cổng/Trang thông tin điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang; Báo Hậu Giang đăng tải tin, bài trên các báo viết, báo điện tử,...).

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang; Báo Hậu Giang.

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Kết quả, sản phẩm: chương trình, chuyên mục, phóng sự, tin, bài.

b) Biên soạn các tài liệu về tiếp cận pháp luật để hướng dẫn nghiệp vụ, chấm điểm, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Kết quả, sản phẩm: tài liệu, tình huống giải đáp.

3. Theo dõi, hướng dẫn, triển khai giải pháp để thực hiện tốt việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg và các nhiệm vụ, hoạt động phục vụ việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chấm điểm, tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021.

- Kết quả, sản phẩm: văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

b) Thành lập, kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021.

- Kết quả, sản phẩm: Quyết định, Quy chế hoạt động của Hội đồng.

c) Tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp xã tự đánh giá, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: theo quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Kết quả, sản phẩm: hồ sơ đánh giá, Quyết định công nhận, các tài liệu có liên quan.

d) Đề xuất, triển khai giải pháp khắc phục, cải thiện, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên cơ sở kết quả đánh giá thường xuyên, tập trung trọng tâm vào địa bàn có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu đạt kết quả thấp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp; Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Kết quả, sản phẩm: văn bản chỉ đạo, báo cáo.

4. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả; chọn triển khai mô hình điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ trì

a) Tổ chức kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: định kỳ, theo lịch kiểm tra công tác tư pháp của Sở Tư pháp và đột xuất theo yêu cầu công việc.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch kiểm tra, Báo cáo kết quả kiểm tra.

b) Tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả và khen thưởng nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2021.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo sơ kết, tổng kết.

c) Thực hiện đầu mối quản lý, theo dõi về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, Báo cáo, tổ chức cuộc họp.

5. Bảo đảm nguồn lực và điều kiện cần thiết (nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí) trong triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí công chức quản lý, theo dõi thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

b) Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Sở Tư pháp chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg, Thông tư số 07/2017/TT-BTP, các văn bản pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

b) Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến cơ quan, đơn vị mình theo Kế hoạch này.

c) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch này; thông tin, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) và báo cáo năm 2021 (thời gian báo cáo tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021). Thực hiện công bố cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Điều 8 Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg).

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động hằng năm của các cơ quan, đơn vị và địa phương theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số mức chi, việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

b) Căn cứ Kế hoạch này, cơ quan Tư pháp các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt độngtrách nhiệm lập dự toán kinh phí và tổng hợp cùng với dự toán chi thường xuyên của đơn vị gửi cơ quan Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trong dự toán ngân sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:   

- Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương;

- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;                                                           

- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;                                                      

- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Sở, ban, ngành tỉnh;

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, NC. H

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

  Đồng Văn Thanh

                                              

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 25_KH xay dung cap xa dat chuan tiep can phap luat.pdf_20210316075722.pdf

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 30
Đã truy cập: 29035