chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở huyện Châu Thành A

Ngày 20-01-2022 - Lượt xem: 7

Sự ra đời của Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đánh dấu một bước phát triển mới quan trọng trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn khi mà các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật trong đời sống của cộng đồng dân cư ngày càng tăng về số lượng và đa dạng, phức tạp về nội dung mâu thuẫn, tranh chấp.

Hòa giải ở cơ sở có ưu điểm là giải quyết kịp thời những tranh chấp nhỏ về quyền và lợi ích phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình hoặc các mâu thuẫn nhỏ trong đời sống sinh hoạt cộng đồng; việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, tạo cơ sở pháp lý toàn diện, đầy đủ và vững chắc cho hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nền nếp, thống nhất và hiệu quả, qua đó khẳng định vị trí và vai trò quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội. Trong những năm, qua công tác hòa giải ở cơ sở huyện Châu Thành A đã đạt được nhiều kết quả quan trọng:

Thứ nhất, hoạt động quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, tạo điều kiện tốt cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở được kiện toàn và phát triển.

Thứ hai, tổ chức hòa giải ở cơ sở được kiện toàn và tăng cường cả về số lượng và chất lượng. 

Thứ ba, hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày càng được nâng cao, khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò của Tổ hòa giải trong đời sống xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hòa giải ở cơ sở vẫn còn một số hạn chế như sau:

Thứ nhất, trình độ học vấn và trình độ hiểu biết pháp luật đội ngũ hòa giải viên còn hạn chế, thiếu kỹ năng hòa giải, thường lúng túng trong quá trình hòa giải các vụ việc phức tạp.

Thứ hai, một số quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa thực sự phù hợp, khó thực hiện .

Thứ ba, việc huy động các nguồn lực khác ngoài kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện còn chưa được chú trọng.

Một số giải pháp cần quan tâm trong thời gian tới:

Tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” gắn với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương, cơ sở.

Tăng cường hiệu quả hoạt động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của bộ phận tư pháp trong việc đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở.

Gắn hoạt động hòa giải ở cơ sở với phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở

- Tăng cường năng lực cho những người làm công tác hòa giải, nhất là Hòa giải viên, Tổ trưởng hòa giải; công chức Tư pháp hộ tịch cấp xã. Hòa giải viên cần được bồi dưỡng kiến thức pháp luật có liên quan, nhất là kỹ năng nghiệp vụ hòa giải; cần được hưởng các chính sách, chế độ, thù lao xứng đáng theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và các luật khác có liên quan./.

                                                                          Trọng Nghĩa


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 466
Đã truy cập: 664825