chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Ngành tư pháp thành phố Ngã Bảy triển khai kế hoạch về xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ngày 20-01-2022 - Lượt xem: 18

Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó phòng Tư pháp thành phố Ngã Bảy đã tham mưu UBND cùng cấp ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố.

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\IMG_20220113_133642.jpg

       Đ/c Chủ tịch Hội đồng chuẩn tiếp cận pháp luật phát biểu chỉ đạo

Trên cơ sở Kế hoạch, phòng Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp UBND thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; Đài Truyền thanh thành phố bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến quy định về xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Phòng Kinh tế thành phố có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn việc sử dụng kết quả đánh giá “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức phổ biến pháp luật, vận động Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; UBND các xã, phường theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật, báo cáo nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của địa phương và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

Qua việc triển khai thực hiện Kế hoạch này để làm cơ sở đánh giá công nhận các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cuối năm 2022./.

Ngọc Huệ


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 2
Hôm nay: 505
Đã truy cập: 980366