chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ

Ngày 02-12-2020

SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ

Nhằm triển khai kịp thời Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020, ngày 25 tháng 11 năm 2020, Sở Tư pháp tổ chức khai mạc Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020.