chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Ngày 16-03-2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

 
   

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (gọi tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tuyên truyền pháp luật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, đáp ứng yêu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

b) Thông qua Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

c) Tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Yêu cầu

a) Cuộc thi cần được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân.

b) Nội dung thi đảm bảo phù hợp với đối tượng dự thi; cần tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

c) Công tác tổ chức, phát động Cuộc thi được tiến hành chặt chẽ, chú trọng chất lượng, tránh hình thức, đảm bảo mục đích, yêu cầu của Cuộc thi.

II. TÊN GỌINỘI DUNG

1. Tên gọi: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Nội dung thi

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

III. ĐỐI TƯỢNG HÌNH THỨC

1. Đối tượng thi

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân đang cư trú, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đều được tham gia Cuộc thi (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ giúp việc, các cá nhân trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

2. Hình thức thi

a) Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi viết; người dự thi tham gia thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượng người tham gia trả lời đúng câu hỏi, trả lời trực tiếp vào câu hỏi thi.

b) Chi tiết và cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi.

IV. SỐ LƯỢNG VÀ THỜI GIAN

1. Số lượng: dự kiến phát hành 100.000 phiếu dự thi; người tham gia dự thi được photocopy lại phiếu dự thi hoặc in trực tiếp từ Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (địa chỉ: https://pbpl.haugiang.gov.vn/).

2. Thời gian thi: Cuộc thi được phát động từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 15/5/2021. Tổ chức tổng kết và phát giải thưởng vào tháng 6/2021.

V. KHEN THƯỞNG

Các cá nhân, tập thể đạt kết quả xuất sắc trong Cuộc thi sẽ được xem xét khen thưởng, bao gồm 29 giải, cụ thể:

1. Giải tập thể

- 01 giải Nhất, (Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm tiền thưởng).

- 02 giải Nhì, (Giấy khen của Sở Tư pháp kèm tiền thưởng).

- 03 giải Ba (Giấy khen của Sở Tư pháp kèm tiền thưởng).

- 08 giải Khuyến khích (Giấy khen của Sở Tư pháp kèm tiền thưởng).

2. Giải cá nhân

- 01 giải Nhất, (Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm tiền thưởng).

- 02 giải Nhì, (Giấy khen của Sở Tư pháp kèm tiền thưởng).

- 03 giải Ba, (Giấy khen của Sở Tư pháp kèm tiền thưởng).

- 09 giải Khuyến khích, (Giấy khen của Sở Tư pháp kèm tiền thưởng).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; Tổ Thư ký, Tổ giúp việc Cuộc thi, là cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi; ban hành Thể lệ Cuộc thi; xây dựng Bộ câu hỏi, đáp án Cuộc thi; hướng dẫn, đôn đốc, phát động, tổng kết, trao giải Cuộc thi theo yêu cầu của Kế hoạch.

2. Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

a) Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, phát động Cuộc thi đến các đối tượng tham gia, đảm bảo Cuộc thi được phát động rộng rãi trên địa bàn Tỉnh.

b) Các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng để tổ chức, phát động Cuộc thi đến từng đối tượng có liên quan.

c) Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang đưa tin, bài tuyên truyền sâu rộng nội dung, mục đích, ý nghĩa, tiến độ triển khai Cuộc thi; các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Đảm bảo thực hiện tốt công tác phát động Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn mình quản lý tích cực tham gia Cuộc thi.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức Cuộc thi từ nguồn kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật đã cấp cho Sở Tư pháp năm 2021.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân”. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân xem xét, chỉ đạo./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 29_KH THI TÌM HIỂU PL VỀ BẦU CỬ ĐBQH, HĐND.pdf_20210316084005.pdf

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 629
Đã truy cập: 156551