chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Triển khai Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy

Ngày 24-02-2022 - Lượt xem: 2

Vừa qua, UBND thành phố Ngã Bảy ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Với yêu cầu phải quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng; quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bám sát nhiệm vụ được giao trong các văn bản pháp luật, sự chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các xã, phường; thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL, cơ quan thường trực Hội đồng; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, kết nối, lồng ghép các hoạt động bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả; đa dạng hóa, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Với các nhiệm vụ chung là nghiên cứu, đóng góp hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; triển khai hiệu quả các Kế hoạch thực hiện đề án, Chương trình phối hợp về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chủ động, tích cực thực hiện chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu của tình hình mới,...

Đồng thời, UBND thành phố Ngã Bảy cũng đã ra Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 21/01/2022). Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Ngã Bảy do đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố làm Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Trưởng phòng Tư pháp làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

Các Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo, các phòng, ban, ngành thuộc UBND thành phố; Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng và Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng./.

                                                                                                                             Trần Thị Diễm Hương


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 4
Hôm nay: 371
Đã truy cập: 664730